Anders denken over parkeren- deelmobiliteit

Deelmobiliteit

Anders denken over parkeren- deelmobiliteit

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek ”Anders denken over parkeren” zijn blik op de wereld van parkeren. Deze maand; deelmobiliteit

Deelmobiliteit is hot! Steeds vaker wordt deelmobiliteit beschouwd als de oplossing voor milieuvriendelijke mobiliteit en lagere parkeernormen, en levert het een bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving. Dit zijn een paar van de prachtige oplossingen die deelmobiliteit biedt. Deelmobiliteit heeft een steeds grotere invloed op het parkeervraagstuk. Of de deelmobiliteit nou in een nieuw te ontwikkelen- of reeds bestaand project geïntroduceerd wordt, blijven twee vragen altijd belangrijk: waar en wie faciliteert de deelmobiliteit? En wie is de eigenaar en dus de financieel verantwoordelijk?

Deelmobiliteit Omega

Belangrijke vragen deelmobiliteit:

1. Waar en wie faciliteert de deelmobiliteit?
2. Wie is de eigenaar en dus de financieel verantwoordelijk?

Ontwikkeling
De ontwikkeling van een project is de start van iets nieuws, waarin ook altijd de parkeervraagstelling naar voren komt. Dit wordt vaak gezien als hét moment voor het invoeren en faciliteren van deelmobiliteitsmogelijkheden binnen de parkeervoorziening.

Als parkeeradviesbureau juichen wij het dan ook toe dat men dit moment aangrijpt voor het invoeren van deelmobiliteit. Echter vinden wij het cruciaal om deze mogelijkheid niet alleen aan te grijpen in nieuw te ontwikkelde gebieden, maar ook voor de verbetering van het reeds bestaande gebied. In vele reeds bestaande gebieden is een overcapaciteit van parkeervoorzieningen. Breng deze overcapaciteit van parkeervoorzieningen in kaart en benut deze voor deelmobiliteit.  Hiermee kom je tot duurzame ontwikkeling door het optimale gebruik van parkeervoorzieningen en daarmee lever je een bijdrage op alle fronten aan die ontwikkeling. Combinaties voor deelmobiliteit tussen een nieuwe ontwikkeling en reeds bestaande ontwikkeling zijn dan ook key.

Deelmobiliteit Omega

´´ Combinaties voor deelmobiliteit tussen een nieuwe ontwikkeling en reeds bestaande ontwikkeling zijn dan ook key.´´

Parkeerbalans
Of we nu praten over een nieuwe ontwikkeling of reeds bestaand gebied, om te kijken hoe de deelmobiliteit de parkeervoorzieningen positief kan beïnvloeden, brengen wij in kaart wat er binnen de parkeerbehoefte aan deelmobiliteit mogelijk is. Vaak leidt dit tot een lagere parkeernorm. In eerste instantie lijkt dit een oplossing, echter moet er verder worden gekeken dan de behaalde lagere parkeernorm. Hier geldt dus de vraag: wie draagt er verantwoordelijkheid voor de deelmobiliteit als gevolg van de lagere parkeernorm? Of juist voor het probleem van een lagere parkeernorm als gevolg van deelmobiliteit? Het kan maar zo zijn dat het voordeliger lijkt om minder parkeerplaatsen aan te leggen, maar dat de rekening voor het faciliteren van deelmobiliteit ter vervanging van deze parkeervoorzieningen juist duurder uitpakt. Hierin is de dialoog met de betreffende gemeente essentieel. Wanneer duidelijk in kaart gebracht is wat de invloed van deelmobiliteit op het totaal aantal parkeerplaatsen is, kan er met de gemeente en de ontwikkelaar een duidelijk en transparant plan opgesteld worden.

Het vraagstuk deelmobiliteit is nauw verwant aan het parkeervraagstuk en biedt prachtige mogelijkheden voor ontwikkelaar, gemeente, bewoners en gebruikers. Belangrijk is wel de toepassing van deelmobiliteit in alle facetten van het parkeren; van de parkeerbalansen het ontwerp, tot en met de exploitatie. Voor zowel grote en kleine, als nieuwe en reeds bestaande projecten hebben wij succesvol deelmobiliteit toegepast in het parkeervraagstuk waarin wij altijd streven naar haalbaarheid voor alle betrokkenen

´´ Wie draagt er verantwoordelijkheid voor de deelmobiliteit als gevolg van de lagere parkeernorm? ´´

Ontwerp van een deelmobiliteitsvoorziening
Gebaseerd op de uitkomsten van de parkeerbalans wordt het ontwerp samengesteld voor het faciliteren van de totale parkeerbehoefte, inclusief het parkeren van de deelmobiliteitsvormen. Sommige vormen van deelmobiliteit kunnen weliswaar vrij geparkeerd worden, maar in de ideale situatie wordt het parkeren van deelmobiliteit meegenomen in het ontwerp.  Dit is niet afhankelijk van enkel de ontwikkeling maar juist van het gehele gebied. Hier is maatwerk noodzakelijk om het tot een succes te maken. Dit kan per project gebeuren of per gebied. Het is in deze fase belangrijk om je niet blind te staren op enkel deelmobiliteit van het project, maar juist te kijken naar het hele gebied en de algemene parkeervraag. Coördineer dit en zoek naar de synergie en de mogelijkheden binnen het gehele gebied en niet enkel binnen het project.

Deel mobiliteit Omega

´´Staar je niet blind op enkel de deelmobiliteit van het project, maar kijk juist naar het gehele gebied en de algemene parkeervraag.´´

Exploitatie
Zoals eerder aangegeven bij de parkeerbalans kan deelmobiliteit tot een lagere parkeernorm leiden en kan men zich snel rijk rekenen. Echter, dit betekent niet dat deelmobiliteit altijd kosten verhogend zal zijn. Sterker nog, een goede toepassing van alle vervoersmogelijkheden die onder de paraplu deelmobiliteit vallen, kan zelfs leiden tot een kostenverlaging op het totale parkeervraagstuk en daarmee de haalbaarheid van het project ten goede doen.

Belangrijk bij de exploitatie van deelmobiliteit is altijd wel, dat er goed beheer en een bedrijfsplan aan ten grondslag ligt, waarbij het inzichtelijk wordt gemaakt wat het exploitatieresultaat inhoudt voor een langere periode; het in balans brengen van zowel het financiële plaatje als vraag en aanbod voor nu en in de toekomst. Voorkom dat men zegt: ik wil niet de verantwoordelijke van het probleem worden.

´´ Een goede toepassing van alle vervoersmogelijkheden die onder de paraplu deelmobiliteit vallen, kan zelfs leiden tot een kostenverlaging op het totale parkeervraagstuk en daarmee de haalbaarheid van het project ten goede doen .´´

Waarom Omega inschakelen?
Het vraagstuk deelmobiliteit is nauwverwant aan het parkeervraagstuk en biedt prachtige mogelijkheden voor ontwikkelaar, gemeente, bewoners en gebruikers. Belangrijk is wel de toepassing van deelmobiliteit in alle facetten van het parkeren; van de parkeerbalansen het ontwerp, tot en met de exploitatie. Voor zowel grote en kleine, als nieuwe en reeds bestaande projecten hebben wij succesvol deelmobiliteit toegepast in het parkeervraagstuk waarin wij altijd streven naar haalbaarheid voor alle betrokkenen

Uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.


Anders denken over parkeren: Tijd voor nieuwe parkeernormen

Anders denken over parkeren: Tijd voor nieuwe parkeernormen

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek Anders denken over parkeren, zijn blik op de wereld van het parkeren. Deze maand; Tijd voor nieuwe parkeernormen.

Nieuwe parkeernormen
Bij nieuwbouw, transformatie en herontwikkelingsprojecten is het verplicht om als onderdeel van de bouwverordening artikel 2.5.30 een parkeerbalans op te stellen. Een parkeerbalans geeft de verhouding tussen enerzijds de parkeervraag en anderzijds het parkeeraanbod van een bepaald gebied of project weer. De parkeerbalans dient opgesteld te worden op basis van het gemeentelijk parkeerbeleid.

In de praktijk blijkt echter vaak dat de gemeentelijke parkeernormen veelal niet aansluiten bij de daadwerkelijke parkeerbehoefte en steeds meer gemeente accepteren dat.

‘’Mits goed onderbouwd accepteren gemeenten een afwijkende parkeernorm.”

Gemeenten staan open voor verlaging
Veel gemeenten hebben de parkeernormen zoals vermeld in de gemeentelijke parkeernota verlaagd of geven aan dat ze openstaan voor een op maat gemaakte parkeernormering. Belangrijk is dat deze (nieuwe normering) onderbouwd wordt met feiten. Voor vele ontwikkelaars een uitkomst, waardoor het project een grotere kans van slagen krijgt.

Deze ontwikkeling die nu gaande is inzake de verandering van parkeernormen is interessant en leidt tot de vraag; waar komt dit vandaan? De CROW parkeerkencijfers worden in veel gemeenten gebruikt voor hun parkeernormennota. De parkeerkencijfers worden hierbij als norm gehanteerd voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen voor een functie binnen de gemeente.

Het CROW zegt er echter het volgende over:
”De parkeerkencijfers zijn nooit ontwikkeld om als norm te dienen, zij zijn ontwikkeld als hulpmiddel om een orde van grote uit te rekenen.”

“Het toepassen van de CROW normen zorgt in onze ervaring voor een overschot aan parkeerplaatsen”.

Het toepassen van deze normen heeft dan ook in vele gevallen geleid tot een overschot of tekort aan parkeerplaatsen voor een project. De ervaring van Adviesbureau Omega leert dat het meestal gaat om een overschot.

De hoge kosten van gratis parkeren
Wij constateren als bureau regelmatig dat de extra parkeerplekken gezien worden als gratis parkeerplekken voor de bewoners en gebruikers. Echter zo gratis zijn deze plekken niet. In het boek ‘’The high cost of free parking’’, beschrijft de Amerikaanse professor Donald Shoup, hoe duur deze ‘’gratis’’ parkeerplekken zijn.

Deze parkeerplekken moeten namelijk gebouwd worden en deze bouwkosten worden weer verwerkt in de overige kosten van het vastgoedproject. U raadt het wellicht al, de kosten van deze overige, veelal niet gebruikte parkeerplaatsen, schuiven door naar de hypotheeklasten- of huurkosten. Daarnaast wordt er ruimte besteed aan parkeerplaatsen die ook voor andere functies zoals woningbouw, leefruimte en of groenvoorziening had kunnen worden aangewend. Dubbele verspilling als u het ons vraagt.

‘’Gratis parkeerplekken zijn erg duurProfessor Donald ShoupHigh cost of free parking.


Maatwerk door ervaring, kennis, data en software

Zoals reeds benoemd sluiten de parkeernormen veelal niet aan bij de daadwerkelijke parkeerbehoefte. Om de daadwerkelijke parkeerbehoefte te bepalen is maatwerk absoluut noodzakelijk.

Nuances dienen te worden aangebracht om het werkelijke autobezit voor een project of gebied voor de toekomst te kunnen bepalen. Deze nuances worden aangebracht door ervaring, kennis en het gebruik van data en software. Hierbij zijn de volgende aspecten van cruciaal belang; locatie, aanwezigheid percentages op verschillende momenten van de dag en week, deelmobiliteit mogelijkheden, mobiliteitsprofiel van de doelgroepen van de functies binnen het project of gebied, vervoerskeuze mogelijkheden en autobezit.

Parkeren is altijd een afgeleide van een functie en nooit een doel op zich.

Kortom voor het opstellen van een goede parkeerbalans is meer nodig dan een standaard parkeernorm. Een goede parkeerbalans draagt bij aan de leefomgeving van het project of gebied in kwestie.

Het is van essentieel belang een bijdrage te leveren om te komen tot een optimale hoeveel functies b.v. wooneenheden. De middelen, energie en ruimte die aangewend zouden worden door een te veel aan parkeervoorzieningen dient te alle tijde te worden voorkomen.

Het allerbelangrijkste van een juiste parkeerbalans is om voor alle partijen het optimale uit het project te halen, zijnde haalbaarheid, leefomgeving en duurzaamheid.

Ieder project of gebied heeft zijn eigen unieke nieuwe parkeernorm.

De visie en missie van Omega
Adviesbureau Omega past deze unieke en nieuwe parkeernormen altijd succesvol toe.  Onze missie is dan ook het leveren van waardevolle, unieke en duurzame parkeeroplossingen die projecten haalbaar maken en daarin het optimale voor de klant en gebruikers bereiken.

Juist omdat wij parkeren een afgeleide van een functie vinden en wij van mening zijn dat de meest duurzame parkeerplaats is de parkeerplaats die niet hoeft te worden aangelegd, is het onze visie om internationaal bij te dragen aan de verbetering van het leefklimaat en sociale veiligheid van burgers. Dit door het creëren van slimme en waardevolle oplossingen voor parkeerproblematiek en hierdoor voor opdrachtgevers en gebruikers, geld en tijd te besparen.

´´De duurzaamste parkeerplaats is de parkeerplaats die niet behoeft te worden aangelegd.´´

Uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.Anders denken over parkeren: fietsparkeren

Anders denken over parkeren: fietsparkeren

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek Anders denken over parkeren, zijn blik op de wereld van het parkeren. Deze maand; fietsparkerenparkeren.

De toekomst van fietsparkeren is nu!
In de mobiliteit neemt de fiets een steeds belangrijke plaats in. Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken gaat per fiets.

Met 17 miljoen inwoners, 23 miljoen fietsen en het toenemende gebruik van de fiets, worden er steeds meer fietsen in het openbaar gebied geparkeerd. Het tekort aan fietsparkeerplaatsen is vooral herkenbaar in de openbare ruimte.

Het gebruik van de fiets ten opzichte van de auto, draagt bij aan duurzaamheid en gezondheid. Indien fietsparkeren goed gefaciliteerd wordt zal het gebruik significant stijgen.  

Steeds meer neemt fietsparkeren een belangrijkere rol in binnen de projecten. Alleen al de gemeente Amsterdam heeft een 46 pagina’s tellende nota aangaande fietsparkeren. In deze nota lezen wij bijvoorbeeld dat Amsterdammers gemiddeld 2 miljoen kilometer per dag fietsen. Vandaar dat wij in deze editie ’’Anders denken over parkeren’’ fietsparkeren behandelen.

‘’Het gebruik van de fiets ten opzichte van de auto, draagt bij aan duurzaamheid en gezondheid. Indien fietsparkeren goed gefaciliteerd wordt zal het gebruik significant stijgen.”

Optimalisatie fietsparkeren
Meer en meer gaan lokale overheden zich richten op een fietsquota en worden de gebruikers van bijvoorbeeld kantoorpanden veeleisender. Zoals reeds genoemd heeft de gemeente Amsterdam een fietsnota van 46 pagina’s. Deze gemeente is hierin geen uitzondering en ook andere gemeentes zijn druk bezig met dit actuele onderwerp.

Ondanks dat de aanleg van een fietsparkeerplaats niet dezelfde kosten kent als die van een autoparkeerplaats, kan de haalbaarheid van het fietsparkeren het project in de weg zitten.

Een parkeervoorziening kan zowel fietsparkeerplaatsen als autoparkeerplaatsen combineren.  Van deze interessante mix van parkeerplaatsen wordt veel te weinig gebruik gemaakt. Hier liggen kansen voor optimalisatie zowel in nieuwe- als bestaande parkeervoorziening.

‘’Een parkeervoorziening kan zowel fietsparkeerplaatsen als autoparkeerplaatsen combineren. Van deze interessante mix van parkeerplaatsen wordt veel te weinig gebruik gemaakt. Hier liggen kansen voor optimalisatie zowel in nieuwe- als bestaande parkeervoorziening”

Het fietsparkeerontwerp
Net als bij autoparkeren kent het fietsparkeren verschillende vormen van ontwerp, tot en met mechanisch fietsparkeren aan toe.

De meest gangbare en herkenbare ontwerpvorm is die van het traditionele fietsparkeren door middel van fietsenrekken. Echter door het binnenstedelijke ruimtegebrek en het toenemende aantal gebruik van fietsen, alsmede de aanwezigheid van spookfietsen(fietsen die gestald staan en niet meer gebruikt worden), is nummer twee in het ontwerp de bekende dubbele fietsen rekken. Hierbij kunnen fietsen boven elkaar gestapeld kunnen worden en zo kan het dubbele aantal fietsen per m2 gerealiseerd worden.

Deze oplossingen doen het super op het maaiveld. De uitdaging ontstaat echter wanneer er ondergronds of bovengronds geparkeerd moet worden en men gelimiteerd is door een maximale opvoerhoogte en een fietsnorm. Dit is waar creativiteit en de parkeerkennis onderscheidend zijn.

De fietsparkeermarkt staat niet stil en biedt dan ook meer dan genoeg mogelijkheden om middels alternatieve systemen, waarbij in sommige gevallen automatische systemen, alsnog de haalbaarheid van het project gerealiseerd kan worden.

Recent hebben wij voor een van onze opdrachtgevers een fietsparkeer oplossing mogen bieden. Het betrof hierbij een project waarbij de kelder gebruikt zou moeten worden voor fietsparkeren. In een kleine kelderruimte zou plaats gemaakt moeten worden voor een maximum aantal fietsen.  Dankzij het gebruik van slimme systemen die, afhankelijk van de verschillende hoogtes en afstanden geplaatst kunnen worden, en wij een ontsluiting bedacht hebben van begane grond naar de kelder, hebben we het aantal fietsparkeerplaatsen kunnen verviervoudigen.

‘’De fietsparkeermarkt staat niet stil en biedt dan ook meer dan genoeg mogelijkheden om middels alternatieve systemen, waarbij in sommige gevallen automatische systemen, alsnog de haalbarheid van het project gerealiseerd kan worden.”


Waarom Omega inschakelen voor het fietsparkeren?

Adviesbureau Omega heeft in binnenstedelijke gebieden fietsparkeerplaatsen ontworpen voor zowel bestaande als nieuwbouw projecten. De kennis van parkeren en mechanisch parkeersystemen is hierbij een specialistische aanvulling. Dankzij onze creatieve oplossingen en up to date kennis weten wij essentiële fietsparkeerfactoren in harmonie te brengen waarmee wij het project haalbaar maken en de gebruikservaring  en gemakken van de fietsers optimaliseren.Anders denken over parkeren: mechanisch parkeren

Mechanisch parkeren- Adviesbureau Omega

Anders denken over parkeren: mechanisch parkeren

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek Anders denken over parkeren, zijn blik op de wereld van het parkeren. Deze maand; Mechanisch parkeren.

Ruimte besparende parkeer oplossingen:

Zodra de financiële haalbaarheid moeilijk wordt of het aantal parkeerplaatsen niet voldoet, kan het aanwenden van mechanische parkeersystemen een oplossing bieden. Het betreft hier volautomatische of semi-automatische parkeersystemen, die aangewend kunnen worden om het aantal te parkeren auto’s maar ook fietsen binnen een bepaalde ruimte te realiseren.

Het product mechanisch parkeren dient goed geïntegreerd te worden binnen een project. Er zijn vele verschillende systemen en de keuze welk systeem de optimale bijdrage levert aan de probleemoplossing, vergt kennis over de systemen en ervaring in het adviseren van parkeersystemen.

Technisch gezien verschillen zowel de systemen als de aanbieders hiervan. Om tot de juiste keuze te komen is het noodzakelijk, dat er een programma van eisen op een juiste manier wordt opgesteld. Hiermee komen de echte specialisten van mechanisch parkeren automatisch bovendrijven. Het is een technisch systeem waar absoluut niets mis mee is maar het juiste systeem op de juiste plek dient te worden uitgekozen uit het vele aanbod.

Na het leveren en installeren is het nood zakelijk dat het systeem goed blijft functioneren en geschikt is voor de gebruikersdoelgroep. De instandhouding van een mechanisch parkeersysteem dient te worden afgestemd met een op maat gemaakt onderhoud- en service overeenkomst, waarbij de eigenaar/gebruiker een goed functionerend systeem heeft tegen kosten die binnen de beheersbegroting passen.

‘’Door gebruik te maken van gebouwde parkeermogelijkheden in de wijk, creëren we ruimte voor kinderen om te spelen en wordt de stad weer leefbaar. Dat is waar het om gaat en waar we naar toe moeten. Daarbij kan mechanisch parkeren een belangrijke rol spelen.”

Beter leefmilieu
Bij mechanisch parkeren is het echter niet zo dat het contra traditioneel parkeren staat: Het doel is om parkeergelegenheid te bieden in gebouwde parkeervoorzieningen; Om het blik van de weg te halen en een beter leefmilieu te creëren, dat pleinen weer autovrij zijn en binnen woongebieden een parkachtige omgeving ontstaat. Dat dient de doelstelling te zijn.

Een combinatie van beiden kan hierbij een grote bijdrage leveren, bijvoorbeeld traditioneel voor openbaar en mechanisch voor bewoners. Kortom, er dient meer raffinement in de gebouwde parkeervoorziening te worden gebracht. De huidige mogelijkheden moeten beter worden benut, dubbel gebruik etc. De inrichting van een gebied is namelijk voor een zeer lange tijd bepalend.” Door toepassing van mechanische parkeersystemen wordt ook de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd.

Financiële haalbaarheid
Zodra de financiële haalbaarheid in gevaar komt of het aantal gewenste parkeerplaatsen per project niet aan de wensen voldoet, kan mechanisch parkeren oplossingen bieden.

‘’De ruimte die bespaard wordt per parkeerplaats is (afhankelijk van het project) in veel gevallen groter dan de 40% ruimte besparing die men als vuistregels neemt.”


Mechanisch parkeren kan zowel ondergronds al bovengronds worden gerealiseerd, of een combinatie van beide kan worden toegepast. De combinatie van traditioneel parkeren met mechanisch parkeren passen wij als Adviesbureau Omega regelmatig toe. Bij projecten waarbij in het ontwerp een tekort is aan parkeerplaatsen kan dit tekort eenvoudig worden opgelost met mechanisch parkeren.

Uit onze ervaring blijkt dat het voordeel van toepassing van het bovengenoemde vaak de bepalende factor is aangaande de haalbaarheid van een project.

Koudwatervrees

Op dit moment is er rondom mechanisch parkeren nog veel koudwatervrees. Onbekend maakt onbemind.
Dat er nog te weinig kennis is en de regelgeving rond mechanisch parkeren duidelijk geformuleerd dient te worden. Opdrachtgevers beschikken nog over te weinig kennis over de brede toepasbaarheid en de mogelijkheden van het mechanisch parkeren. Door die onbekendheid en het gebrek aan kennis is het op enkele projecten misgegaan, waardoor het imago van de branche is aangetast.

Toch wil ik een lans breken voor mechanisch parkeren:

Ik durf te stellen, dat er geen slechte leveranciers bestaan. Omdat de opdrachtgever echter over te weinig kennis beschikt, formuleert hij niet de juiste vraagstelling. Daardoor is het Programma van Eisen onvolledig en krijgt hij niet datgene wat hij wenst.

Er dient een duidelijke formulering door de opdrachtgevers te komen naar de leveranciers. Dan ben ik ervan overtuigd dat die leverancier kan leveren wat de opdrachtgevers wensen, want hij is absoluut van goede wil en het is niet het product dat niet deugt. Het is de vraag die niet goed is gesteld. Als het Programma van Eisen goed is opgesteld, wordt het kaf vanzelf van het koren gescheiden en komen de echte gespecialiseerde bedrijven bovendrijven.

Wet- en regelgeving
Mechanisch parkeren is een groeimarkt; met name fiets parkeren. Wet- en regelgeving zijn nog niet uitgekristalliseerd. Daar dient aan gewerkt te worden maar dan wel zo dat elk project eraan getoetst kan worden, want elk project is maatwerk en vraagt aangepaste normen. Die regels zullen er versneld dienen te komen. Daarmee helpt de overheid de branche. Want door de regels te hanteren zullen binnen de branche de professionals zich sneller kunnen onderscheiden en vakbekwame bedrijven de kans krijgen zich te manifesteren.”

Grote toekomst
De toekomst van mechanisch parkeren is goed. Want mechanisch parkeren biedt oplossingen. Het kost de ontwikkelaar weinig geld en levert een bijdrage aan de haalbaarheid van een project. Het kan voor het groeiend fietsparkeerprobleem de oplossing zijn.

Uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.Anders denken over parkeren: de parkeerbalans

Anders denken over parkeren- de parkeerbalans.

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek ”Anders denken over parkeren”, zijn blik op de wereld van het parkeren. Deze maand; de parkeerbalans.

Een parkeerbalans geeft de verhouding tussen enerzijds de parkeervraag en anderzijds het parkeeraanbod van een bepaald gebied of project weer. Veelal onderschat men de waarde van een goed opgestelde parkeerbalans. De parkeerbalans dient een bijdrage te leveren aan het project en daarmee de haalbaarheid te vergroten.

Het parkeervraagstuk bestaat uit 3 onderdelen. De parkeerbalans is de basis en in daarmee het belangrijkste onderdeel van de 3. Elke vraag die men kan bedenken valt onder een van de volgende drie onderdelen:

Is een parkeerbalans noodzakelijk?
Een goed opgestelde parkeerbalans heeft een belangrijke bijdrage aan de haalbaarheid van het project en is benodigd als onderdeel van de bouwverordening artikel 2.5.30 en wordt opgesteld op basis van het gemeentelijk parkeerbeleid. Een parkeerbalans is naast de bijdrage aan de haalbaarheid, bepalend voor de optimalisatie van de vormgeving van de parkeervoorziening.

Voor het opstellen van een parkeerbalans, het berekenen van de parkeerbehoefte, zijn 2 methodes mogelijk:
1. Op basis van parkeernormen; de normatieve parkeerbehoefte.
2. Op basis van de werkelijke parkeerbehoefte; de maatgevende parkeerbehoefte.

De maatgevende parkeerbehoefte is in feite de werkelijke parkeervraag die voortkomt uit de functies van het project.

´´Parkeren is altijd een afgeleide van een functie en nooit en doel op zich.´´

Hoe wordt de parkeerbalans berekend?
Om de berekening van de werkelijke parkeervraag te kunnen voltooien is kwaliteit, subtiliteit, creativiteit en kennis nodig van het parkeervraagstuk alsmede de mobiliteit daarbij noodzakelijk.

Denk hierbij aan de invloed op de parkeervraag zoals deelmobiliteit, dubbelgebruik, locatie. etc. Dit alles kan een bepalende factor hebben op het aantal wekelijk benodigde parkeerplaatsen en daarmee de verschijningsvorm van de parkeervoorziening zoals op het maaiveld of in een gebouwde parkeervoorziening, bovengronds of ondergronds met daarbij verschillende stichtingskosten per parkeerplaats.

De kosten van de parkeervoorziening bepalen mede de haalbaarheid van een project.

Waarom adviesbureau Omega inschakelen voor een parkeerbalans?

Adviesbureau Omega heeft in haar 16-jarig bestaan vele parkeerbalansen opgesteld. Een lijst met onze meest recente referenties vindt u hier.

De meeste belanghebbende partijen bij een project -zoals projectontwikkelaars- schakelen een bureau in wanneer er een onbalans ontstaat; dit om het project haalbaar te maken.

Een opmerkelijk voorbeeld:

Voor het project Hogeschool Utrecht te Amersfoort werd een normatieve parkeerbalans opgesteld en op basis hiervan werd de parkeerbehoefte bepaald op bijna 590 parkeerplaatsen die op eigen terrein zouden moeten worden aangelegd. Door ruimtegebrek zou de realisatie hiervan moeten worden voorzien in een ondergrondse parkeervoorziening met daarbij behorende stichtingskosten.

De opgestelde parkeerbalans van Adviesbureau Omega gaf aan dat de parkeervraag 108 parkeerplaatsen bedroeg i.p.v. de 590 door de gemeente aangegeven hoeveelheid.

Een verschil van 482 parkeerplaatsen. Lees: “is het project wel of niet economisch haalbaar?”

Op basis van de methode die door Adviesbureau Omega werd aangedragen, namelijk het feitelijke mobiliteitsgedrag, is uiteindelijk na gedegen onderbouwing goedkeuring gegeven aan de parkeerbalans van Omega met 108 parkeerplaatsen. Inmiddels is het project gerealiseerd met 115 parkeerplaatsen en al ca.10 jaar in gebruik en goed functionerend, inclusief de parkeervoorziening zonder een tekort aan parkeerplaatsen. Dit noemen wij onze haalbaarheidsgarantie.

´´De duurzaamste parkeerplaats is de parkeerplaats die niet behoeft te worden aangelegd.´´

Uw project haalbaar maken?
Uit bovenstaand voorbeeld en onze jarenlange ervaring en successen blijk dat het opstellen van een goede parkeerbalans evident is voor de haalbaarheid van het project en het realiseren van een duurzame parkeervoorziening.

Wilt u ook uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.Nieuwe website


Beste bezoeker,

Leuk dat u onze website bezoekt! We zijn momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website die in oktober 2023 wordt gepresenteerd. Deze site zal onder andere onze nieuwste artikelen, referentieprojecten, uitbreiding van diensten en ons team bevatten. In de tussentijd worden onze referenties en nieuwsitems netjes bijgehouden. Zowel op de website als onze LinkedIn pagina. Wilt u nu alvast de laatste informatie van Adviesbureau Omega ontvangen? Laat een bericht achter onder aan de website of neem vrijblijvend contact met ons op.

Bedankt voor uw interesse!

Team Omega- Parkeren en Mobiliteit

This will close in 180 seconds