Regelmatige schrijven verschillende kranten, websites en organisaties interessante artikelen over parkeren en mobiliteit. Als adviesbureau delen wij deze kennis dan ook graag zodat u al het parkeer- en mobiliteitsnieuws op een pagina heeft.

De businesscase van een mobiliteitshub! 🚗🚲🛴🚃🚌🅿️

21-02-2023

Vorige week vond het seminar MCD plaats met de volgende thema’s: 

✅ Wie is verantwoordelijk voor de mobiliteitshub?
✅ Wat mag een mobiliteitshub kosten? 
✅ Wat is de maatschappelijk waarde?

Drie keynote sprekers deelden hun visie en ervaringen op het gebied van de mobiliteitshubs:

Raymond Gense van Pon sprak over de groene en rode cijfers, wat wel en niet werkt en nog belangrijker waarom; ‘We denken teveel in technische oplossingen en te weinig aan de reiziger’ .

Martin Courtz van Provincie Drenthe sprak over de inclusieve hubs en dan vooral het maatschappelijk belang alsmede de toegevoegde waarde van een hub voor de levenskwaliteit van de bewoners van de provincies Drenthe en Groningen.

Giuliano Mingardo van Erasmus Universiteit Rotterdam liet vanuit zijn vakgebied een sceptischer geluid horen aangaande de mobiliteitshubs. Volgens de onderzoeker zijn drie factoren van invloed die de businesscase tot een succes maken: het aantal gebruikers van de hub, het type functies die inkomsten kunnen genereren en de grootte van de hub.

De conclusies aan het einde van deze seminar; 
🔹We zijn er nog lang niet. 
🔹Leer en experimenteer met businesscases voor mobiliteitshubs. 
🔹We moeten blijven investeren én leren.

Dank aan Master City DeveloperAcquire en MobiliteitsPlatform voor het organiseren van deze interessante seminar met boeiende en verschillende gastsprekers. 

Bron: Mobiliteitsplatform

Laadt de jeugd al op voor de toekomst? 🔋🚙

7-02-2023

Mobiliteit zal er over tien jaar heel anders uitzien dan nu! De ontwikkelingen rondom elektrische auto’s gaan razendsnel. Om te zorgen dat de toekomstige generaties de arbeidsmarkt opkomen met voldoende kennis en inzicht, heeft het EV Kenniscentrum in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenspraak met een brede werkgroep van EV-experts binnen de EV-sector, lesmateriaal ontwikkeld dat gratis toegankelijk is. 

Het beschikbare lesmateriaal is geschikt voor onderwijsinstellingen. Het kan vrij gebruikt worden door docenten en leerlingen. In de toekomst wordt het verder uitgebreid en geactualiseerd. 

Het materiaal is van belang omdat verbrandingsmotoren vanaf 2030 worden uitgefaseerd, terwijl bestaande lesstof vooral uitgaat van de huidige situatie. Het lesmateriaal is modulair ingedeeld in zes thema’s: 
✅ Algemene kennis
✅ EV in gebruik
✅ Elektriciteit
✅ Laadinfrastructuur
✅ Waterstof 
✅ Fiscale regelingen 

Benieuwd naar het lesmateriaal? Download dan het gratis lesmateriaal via: www.evlesmateriaal.nl

Mobiliteit in 2021 hoger dan in 2020, uiteenlopende scenario’s voor 2027

25-11-2022

Dit staat in de Kerncijfers Mobiliteit 2022 van het @KiM. In deze publicatie is de ontwikkelingen in de mobiliteit tussen 2010 en 2021 beschreven. Ook schetst het KiM een beeld voor de korte en middellange termijn aan de hand van 3 scenario’s.

2020-2021

De totale afstand die Nederlanders aflegden met de auto, openbaar vervoer, vliegtuig, fiets of lopend lag in 2021 iets hoger dan in 2020. De personenmobiliteit werd in 2021 nog duidelijk beïnvloed door de COVID.

Als gevolg van meer personen- en goederenvervoer waren de verkeersomvang en het reistijdverlies op hoofdwegen in 2021 (ook) iets groter dan in 2020, maar kleiner dan in 2019. Ondanks de lichte stijging van de wegmobiliteit, lag het aantal verkeersdoden in 2021 iets lager dan in 2020. Sinds 2018 is een daling zichtbaar.

Scenario’s voor de korte en middellange termijn

Voor de ontwikkelingen op de korte en middellange termijn (tot en met 2027) schetst het KiM vanwege de grote onzekerheid 3 scenario’s. Deze verschillen in omgevingsonzekerheden (economische en demografische ontwikkelingen), tijdelijke en structurele corona-effecten en (potentiële) aanbodtekorten, zoals de afschaling in het ov en het onderdelentekort bij de e-fiets. Aannames die leiden tot minder mobiliteitsgroei, zijn gegroepeerd in het minder-scenario en de aannames die leiden tot meer mobiliteitsgroei in het meer-scenario. Het basisscenario zit globaal in het midden.

Toekomst weg- en fietsverkeer

Voor het wegverkeer op hoofdwegen raamt het KiM een groei van de afgelegde afstand in 2027 van 14% (basis-scenario), 20% (meer-scenario) en 7% (minder-scenario) ten opzichte van 2019. In hoeverre dit ook tot meer files leidt, beschrijft het KiM kwalitatief. Mogelijk is de filevorming op sommige dagen minder sterk dan voorheen door een betere spreiding van het verkeer over de uren van de dag en de dagen van de week als gevolg van meer thuiswerken. Ook de afgelegde afstand per fiets toont in alle scenario’s groei, en komt in 2027 ten opzichte van 2019 tot een groei van 9% (basis-scenario), 12% (meer-scenario) en 8% (minder-scenario). 

Toekomst openbaar vervoer

Het treinverkeer komt volgens het KiM in het basis-scenario in 2026 weer boven het niveau van 2019 uit. In het meer-scenario is dit in 2024. Het bus-, tram- en metro verkeer (btm) komt in het basis-scenario in 2024 weer boven het niveau van 2019 uit en in het meer-scenario in 2023. In het minder-scenario ligt zowel het treinverkeer als het btm-verkeer in 2027 nog onder het niveau van 2019.

Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteit

Mobiliteit in 2021 hoger dan in 2020, uiteenlopende scenario's voor 2027
Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid en mobiliteit

Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid en mobiliteit

16-11-2022

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord €7,5 miljard vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. 
Het doel is goede bereikbaarheid en ontsluiting van de nieuw te bouwen woningen tot en met 2030. Bij alle plannen is expliciet de keuze gemaakt dat woningbouw en infrastructuur veel meer hand in hand worden gerealiseerd. Dit omdat ergens wonen alleen aantrekkelijk is als je er goed kunt komen met auto, ov en fiets. 

Het gaat om Rijksinvesteringen in infrastructuur voor: 
🚆Het openbaar vervoer € 4 miljard
🚘 De auto € 2,7 miljard 
🚲De fiets € 780 miljoen. 
De verdeling is tot stand gekomen in overleg met provincies en gemeenten, die zelf ook een forse financiële bijdrage leveren.

Een deel van het geld gaat naar grote infrastructurele projecten, en een deel naar het versnellen van gemeentelijke en provinciale mobiliteitsmaatregelen bij nieuwe woningbouwprojecten. 

Bron: Rijksoverheid

Gezond en gelukkig wonen, wat vindt Nederland?

04-11-2022

MarketResponse heeft onderzocht wat burgers het belangrijkst en minst belangrijk vinden in een woonomgeving. 

De thema’s zijn:
✅ Gezonde voeding en beweging
✅ Ontspannen en duurzaam wonen
✅ Mobiliteit en gewenst vervoer
✅ Prettig samenleven en vermaak. 

Wanneer het gaat om mobiliteit en vervoer in de wijk wordt zichtbaar dat een goede bereikbaarheid belangrijk is, zowel met de auto (80%), als met het OV (75%).

Naast een goede bereikbaarheid moet de infrastructuur ruim opgezet zijn. Een ruime meerderheid vindt voldoende wandel- en fietspaden (86%) en voldoende parkeerplaatsen (79%) is belangrijk.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Het stimuleren van elektrisch vervoer (46%) of autovrije zones (42%) en het mogelijk maken van deelmobiliteit vindt een relatief grote groep belangrijk (34%).

De uitkomsten van het onderzoek zijn bedoeld voor beleidsmakers van corporaties, gemeenten en ontwikkelaars. 

Bron: MarketResponse

wat burgers het belangrijkst en minst belangrijk vinden in een woonomgeving. 
De voordelen van deelauto's 

De voordelen van deelauto’s 🚙

19-10-2022

Deelmobiliteit is een steeds belangrijker wordende factor binnen het parkeer-en mobiliteitsvraagstuk. Om het gebruik van de deelauto’s te stimuleren is het belangrijk dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een campagne is gestart om de voordelen van deelauto’s toe te lichten. 

De voordelen op een rijtje:

✅ Betaal voor gebruik
Betaal alleen de uren en kilometers die echt worden gereden en eventueel een abonnement. Dus niet voor onderhoud, wegenbelasting, verzekering of parkeervergunning.

✅ Goedkoper
Bij minder dan 12.000 kilometer per jaar, zijn deelauto’s vaak goedkoper dan een eigen auto. 

✅Spaar het milieu en het klimaat 
Veel deelauto’s zijn elektrisch, ook dat zorgt voor een positieve bijdrage aan het klimaat.

✅Meer ruimte 
Door autodelen zijn er minder parkeerplaatsen nodig. Deze ruimte kan gebruikt worden voor meer groen, woningen of parkeerplaatsen voor fietsen.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Op de e-fiets naar je werk! 

15-09-2022

Steeds meer Nederlanders reizen per e-fiets naar hun werk. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat de werkende Nederlanders bereid zijn om gemiddeld ongeveer 10 km met een e-fiets naar het werk te reizen. Ongeveer 6 op de 10 woon-werkreizen die Nederlanders jaarlijks maken zijn niet langer dan 10 km. Daarmee lijkt de e-fiets een geschikt vervoermiddel om naar het werk te gaan.

Hoewel de e-fiets op dit moment met name de normale fiets vervangt, laten Nederlanders voor de woon-werkreis ook de auto vaker staan door het gebruik van de e-fiets. De onderzoekers verwachten dat deze trend zich ook in de komende jaren voortzet. 

Hierdoor heeft de e-fiets een positieve invloed op: 
✅ De verduurzaming van onze mobiliteit.
✅ Verandering van de vervoerswijze keuze.
✅ Het aantal autoparkeerplaatsen dat benodigd is bij een kantoorfunctie.

Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

Steeds meer Nederlanders reizen per e-fiets naar hun werk. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat de werkende Nederlanders bereid zijn om gemiddeld ongeveer 10 km met een e-fiets naar het werk te reizen.
Nederlandse laadpaalexpertise naar Californië

🇺🇸🇳🇱🔋Nederlandse laadpaalexpertise naar Californië

07-09-2022

Nederland en Californië gaan samen aan de slag om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken. Beide zijn ambitieus op gebied van elektrisch rijden. Nederland loopt voorop in de EU, Californië in Amerika.

Laden van elektrische auto’s moet makkelijker, slimmer en veiliger. Staatssecretaris Vivianne Heijnen en minister García Gonzalez zetten hun handtekening voor betere en slimmere laadpalen, zodat iedereen straks makkelijk bij elke laadpaal terecht kan. Ook in het buitenland, zonder allerlei verschillende abonnementen.

Concreet willen Nederland en Californië dat:

✅Aanbieders van laadpalen overal ter wereld open standaarden hanteren. 
✅Slim laden veel sneller van de grond komt. 
✅De digitale veiligheid van de laadpalen verbeteren. 

Bron: Rijksoverheid 

♻️🅿️ Parkeren op gerecycled plastic!

16-07-2022

Aan de Jan van Vuchtstraat in Rotterdam zijn parkeervakken van gerecycled plastic aangelegd. 

Het bedrijf PlasticRoad ontwerpt, creëert en levert duurzame, klimaatbestendige en circulaire kunststof wegelementen, gemaakt van plastic huisafval. 

De ondergrond van de PlasticRoad-delen is hol van binnen. Daardoor kan het water opvangen, bergen en in de ondergrond laten zakken, wat weer goed is voor de bodem. In een parkeervak van PlasticRoad zitten ongeveer 847.000 koffiebekertjes. 

In het informatiefilmpje van de Gemeente Rotterdam, legt men precies uit hoe het aanleggen van de parkeervakken hier is gedaan. 

Het is mooi om te zien hoe innovatie gebruikt wordt om óók parkeervakken circulair te maken. 

Gratis openbaar vervoer voor iedereen?

08-07-2022

In Luxemburg wel! Sinds maart 20202 is het openbaar vervoer voor iedereen gratis. 

Het gratis maken van het OV is een belangrijk onderdeel van het plan om mensen minder met de auto te laten reizen en andere vormen van mobiliteit te gebruiken. Volgens de verantwoordelijke minister Bausch moet Luxemburg een proeftuin op het gebied van mobiliteit worden en zo als voorbeeld dienen voor andere dichtbevolkte gebieden in Europa. 

‘De verstedelijking wereldwijd gaat door en dus moeten we nog meer nadenken hoe we wonen, cultuur, groene ruimte, recreatie en mobiliteit combineren. Om de leefbaarheid in een stad te maximaliseren moet de mens centraal staan in de stad van de toekomst. En niet langer de auto aldus Bausch in Het Financieele Dagblad

Een interessant ‘’experiment’’ in het land dat relatief gezien het meest auto’s ter wereld telt en waar ruim 50% van het autoverkeer voor een ritje van één tot vijf kilometer. De eerste resultaten zijn positief. 

Bron: Het Financieële Dagblad

🚗 🚗 Lange files de norm?

01-07-2022

De automobilist kan zich opmaken voor een frustrerende tijd, waarschuwt de ANWB. Er dreigt een permanent verkeersinfarct te ontstaan door een combinatie van de volgende factoren:

📈 Het groeiende wagenpark. Nederland telt inmiddels 9 miljoen voertuigen.
🚗 Deze 9 miljoen voertuigen worden vaker gelijktijdig gebruikt. 
🏢 De afschaffing van het thuiswerkadvies: meer mensen gaan naar werk. 
🚏 Personele problemen in het OV zorgen voor onbetrouwbare dienstregelingen en maken de auto aantrekkelijker.

Belangrijk om een verkeersinfarct te voorkomen is dat wij met zijn allen openstaan voor nieuwe dan wel bestaande mobiliteitsoplossingen waarvan vele helaas nog onbekend of onbemind zijn. Het maken van de juiste vervoerswijze keuze en sturing daarin is essentieel om een verkeersinfarct te voorkomen.  Durven afwijken van de standaard zowel in de keuzes in de ontwikkeling op bestuurlijke niveau, als in ons gebruikersgedrag, is noodzakelijk om een verkeersinfarct te voorkomen. 

Mobiliteit is iets waar wij allemaal voor verantwoordelijk zijn. Nederland kent tal van mooie- en innovatieve mobiliteitsoplossingen maar vaak worden deze nog niet optimaal benut. Mobiliteitsadviezen dienen maatwerk te zijn en kunnen daarmee een optimale oplossing bieden; Nederland mobiel houden! 

Slim laden noodzakelijk voor een duurzame toekomst.

🅿️🔋Slim laden noodzakelijk voor een duurzame toekomst. 

24-06-2022

Nederland heeft met 90.000 laadpalen absoluut gezien de koppositie in Europa. In totaal zijn er 307.000 laadpalen in de EU. Volgens European Automobile Manufacturers’​ Association (ACEA) telt Nederland ruim 90.000 laadpalen. Duitsland komt op de tweede plaats met bijna 60.000 laadpalen.

De toename van laadpalen in Nederland loopt tegen 2025 tegen een uitdaging aan, stelt kenniscentrum ElaadNL. Volgens de onderzoekers zou het stroomnet in duizenden buurten de druk niet meer aankunnen en zouden er dus geen nieuwe laadpalen meer bij kunnen.  

Er is een oplossing! 

De groei van het aantal laadpalen kan zeker doorgaan als Nederland van ‘‘slim laden’’ de norm maakt. Slim laden betekent dat laders op rustige momenten beginnen met het afnemen van stroom, waardoor de druk op het stroomnet verdeeld blijft en piekbelasting wordt voorkomen. 

Omega-Parkeren en Mobiliteit volgt de doelstellingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Vexpan, Platform Parkeren Nederland, waarbij er in 2025 bij gemiddeld 5% van de parkeerplaatsen in parkeervoorzieningen een laadpunt aanwezig is en in 2030 bij gemiddeld 10% van de parkeerplaatsen.

Om deze doelstellingen te realiseren is ‘‘slim laden’’ een essentieel onderdeel voor de verduurzaming van de mobiliteit in Nederland. Zeker wanneer de prognose van ElaadNL uitkomt; in 2050 staan er zo’n 5 miljoen laadpalen in Nederland!

Bron:Business Insider

Elektrische of op waterstof rijdende auto? Vanaf volgend jaar lagere parkeertarieven

16-06-2022

Het kabinet is van plan volgend jaar de Gemeentewet aan te passen waarin parkeren voor schone auto’s (zonder uitstoot) aantrekkelijker wordt gemaakt. Hoe de korting wordt geïmplementeerd is afhankelijk per gemeente: zij bepalen zelf de korting en de manier waarop die korting wordt verleend (bijv. via parkeerapps). De geplande wijziging in de Gemeentewet is bedoeld om schoner rijden aantrekkelijker te maken. 

Bron: Rijksoverheid

Elektrische of op waterstof rijdende auto? Vanaf volgend jaar lagere parkeertarieven
First naar je werkdag
Mobiliteit

🚲19 mei is het Fiets naar je Werk Dag!

Dit initiatief van NFP, dat inmiddels door bijna 4000 bedrijven, zorginstellingen, overheden en andere organisaties wordt omarmd, heeft als doel medewerkers vaker naar hun werk te laten fietsen.  Onderstaand de link om u hiervoor op te geven. Bij deelname maakt u kans op een elektrische fiets.  

De fiets krijgt een steeds belangrijker aandeel in de mobiliteit. Dit zien wij als terug in projecten en beleid van gemeentes. De Fiets naar je Werk Dag is een mooi- en sportief initiatief dat bijdraagt aan de verduurzaming van onze mobiliteit. 

https://www.fietsnaarjewerkdag.nl

Wie zijn opgeladen elektrische auto laat staan bij een laadpaal riskeert een boete van 95 euro. 

12-04-2022

Als de accu van de auto opgeladen is, moet de bestuurder het voertuig direct weghalen en niet aan de laadpaal laten staan aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Veel gemeenten hanteren regels om “laadpaalkleven” te voorkomen. Een laadpaalklever is een automobilist van een elektrische auto die langer parkeert dan nodig is en zodoende het schaarse aantal elektrische parkeerplekken onnodig bezet houdt.  

De vraag hierbij is; kun je van goedwillende elektrische rijders verwachten dat ze exact op het moment dat het lampje groen brandt terug zijn bij de auto en na welke tijd bent u een laadpaalklever? 

De rechtbank deed hier uitspraak over nadat een elektrische auto-eigenaar beboet was omdat de auto zo’n twee uur te lang bij een laadpaal in Noordwijk stond en daarvoor bekeurd werd. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Noordwijk (en veel andere gemeenten) staat dat het verboden is een ‘voor het opladen gereserveerde plek langdurig bezet te houden’. De eigenaar vond het echter niet duidelijk wat te lang betekent.

Het Gerechtshof laat de vraag hoe lang ‘langdurig’ is onbeantwoord en stelt dat het altijd de verantwoordelijkheid van de automobilist is de auto weg te halen zodra de batterij vol is. 
Volgens het Gerechtshof geeft de laadpaal in de regel zelf de verwachte laadtijd aan en bovendien had de bestuurder zelf ook een berekening kunnen maken hoelang het opladen zou duren. Wie daar niet op let, doet dat op eigen risico en riskeert dus een boete van €95. 

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn er in Nederland zo’n 88.000 laadpalen. Daarnaast zijn er ongeveer 400.000 elektrische en hybride voertuigen.

Wie zijn opgeladen elektrische auto laat staan bij een laadpaal riskeert een boete van 95 euro. 
Parkeren, straat parkeren, parkeeradvies, mobiliteit

Staat uw auto veiliger geparkeerd in het donker of in het licht vlak onder een lantaarnpaal? 

05-04-2022

Gebaseerd op het advies van de Nederlandse politie en onze eigen ervaring zouden wij zeggen in het licht. 

Verassend genoeg blijkt uit Brits onderzoek dat het aantal autodiefstallen met 44% daalde toen de straatverlichting tussen middernacht en 05:00 werd uitgeschakeld. Het onderzoeksteam analyseerde 9 jaar lang de gegevens van verschillende misdaden op vier verschillende plekken in Groot-Brittannië, terwijl de straatverlichting op deze plekken ingrijpend werd gewijzigd. Men onderzocht de correlatie tussen auto-inbraken bij openbare parkeerplekken met lantaarnpalen ten opzichte van openbare parkeerplekken zonder lantaarnpalen.

Volgens de onderzoekers kiezen inbrekers juist bewust voor de auto’s die in het licht staan omdat op deze manier duidelijk zichtbaar is wat er in de auto aanwezig is en het eenvoudiger is om met licht auto-onderdelen te stelen. Voorgaande zou voor het inbrekersgilde opgelost zouden kunnen worden middels een zaklamp, echter het werken met zaklampen werkt argwaan, ziet er verdacht uit en kan zelfs op grote afstand worden waargenomen. 

Een verassende uitkomst gepubliceerd in Journal of Quantitative Criminology wat stemt tot nadenken!

Bron: Journal of Quantitative Criminology

Welk effect heeft het online winkelen op de mobiliteit?

29-03-2022

We gaan steeds meer online winkelen. Zeker sinds de beperkende maatregelen omtrent contact door covid pandemie, heeft het online winkelen een vlucht genomen; 41% online bestellingen in 2020 t.o.v 2019. De verwachting is dat de trend in het online winkelen doorzet. Online bestellen heeft invloed op de logistiek, personenmobiliteit en de CO2 uitstoot blijkt uit het onderzoek ‘Online winkelen en COVID-19: de effecten op mobiliteit en transport’ uitgevoerd door het het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).  

Samenvattend komt uit dit onderzoek het volgende naar voren:

🚙Online bestellen en het effect op de personenmobiliteit:
Bezorging aan huis heeft maar tot een kleine afname in de personenmobiliteit geleid. De verwachting van de onderzoekers is dat ook in de toekomst deze trend geen grootschalige effecten op de personenmobiliteit zal hebben. 

🚛Online bestellen en het effect op de logistiek:
Door de groei in het online bestellen dienden er 38% meer pakketjes bezorgd worden. Ondanks dat dit leidde tot meer ritten, zorgden dankzij efficiëntiewinst (hogere adressendichtheid en meer succesvolle leveringen) voor een daling van de afgelegde afstand per thuisbezorgd pakket. De inzet van micro-hubs of afhaalpunten zal juist leiden tot een toename in het aantal voertuigkilometers.

🌎Online bestellen en het effect op de CO2 uitstoot:
Door de stijging in e-commerce aankopen gingen mensen minder vaak naar de winkel voor het kopen van kleding, schoenen en accessoires, wat een CO2-besparing opleverde van 170-450 g CO2 per online aankoop. Voor het bestellen en laten bezorgen van boodschappen is het nog maar de vraag of dit een CO2 besparing oplevert ten opzichte van het zelf naar de winkel gaan. 

Bron: K.i.M

Mobiliteitsbeleid. KiM, mobiliteitsadvies, parkeeradvies
KiM. Autobezit. Deelmobiliteit. Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het ov steeds minder vaak een goed alternatief biedt. In de grote steden verliest de auto zijn aantrekkingskracht dankzij tal van alternatieven voor de eigen auto, parkeerregulering en verminderde reistijdwinsten met de auto. Terwijl het particulier autobezit per inwoner in de centrum-stedelijke gebieden daalde in het afgelopen decennium, steeg het autobezit in de meer landelijke gebieden duidelijk.

Autobezit en Mobiliteit 

24-02-2022

“Verschillen in autoafhankelijkheid tussen stad en land groeien”, dat is de conclusie die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) trekt na uitgebreid onderzoek (gepubliceerd in de brochure en twee uitgebreide achtergrondreportages, zie link onder aan dit bericht).

In de grote steden daalt het autogebruik van de auto, terwijl mensen buiten de grote buiten de grote steden juist steeds meer afhankelijk van de auto. Deze afhankelijkheid is zelfs zo substantieel dat 1 op de 3 ondervraagde aangeeft dat autobezit geen vrije keuze is maar bittere een noodzaak. Door de afhankelijkheid van de auto zijn er huishoudens die zich autobezit nauwelijks kunnen veroorloven, maar toch over een auto beschikken. Zij bezuinigen op andere huishoudposten om het voertuig te kunnen bekostigen.

Kijkend naar de huidige situatie zijn er ongeveer evenveel auto’s als huishoudens. Daarentegen heeft niet elk huishouden een auto. Het grootste deel van de huishoudens zonder auto is te bestempelen als autoloos. Gebaseerd op de trends en vooruitzichten, dan groeit de totale vloot, en zal het aantal auto’s per inwoner naar verwachting blijven toenemen, maar minder snel dan in de afgelopen decennia.

Het onderzoek neemt ook de maatschappelijke effecten van wijdverbreid autobezit in acht. De belangrijkste bevindingen hier zijn dat meer autobezit zorgt voor meer autogebruik. De toename van de automobiliteit stimuleert de groei van het autosysteem en leidt bovendien tot ruimtelijke spreiding. 

In de grote steden verliest de auto zijn aantrekkingskracht dankzij tal van alternatieven voor de eigen auto, parkeerregulering en verminderde reistijdwinsten met de auto.
Qua stedelijke ruimte kunnen de meeste Nederlanders binnen 10 meter van de eigen woning parkeren. Echter brengen al deze geparkeerde auto’s ook een nadeel met zich mee: doordat geparkeerde auto’s het zicht belemmeren, gebeuren er 2 keer zoveel ongevallen met fietsers op straten met dan op straten zonder parallelle parkeerplaatsen. 1 op de 5 ongevallen met fietsers of voetgangers hangt samen met geparkeerde voertuigen.

Binnen de sector liggen er vele uitdagingen aangaande mobiliteit en de verduurzaming. De bevindingen en onderzoeken zoals gedaan door het KIM vormen daarin een belangrijke bijdrage.

Bron: K.i.M

Gaan we allemaal elektrisch rijden of op waterstof?

16-2-2022

Met een stekkerauto kan je in Nederland vrijwel overal laden. Dit betekent niet, dat het voor iedereen mogelijk is in een stekkerauto te gaan rijden. Hoofdoorzaak waardoor dit niet mogelijk is, is de huidige samenstelling van de hedendaagse batterijen en de benodigde grondstoffen om deze batterijen te maken, die schaarser worden.De personenauto op waterstof biedt een prima haalbaar en mogelijk alternatief, zij het niet dat de adoptie van de personenauto op waterstof vastloopt op een gebrek aan infrastructuur. Door de lage adoptie is de waterstoftechnologie erg duur.

Op grotere schaal is bij het langeafstandsvervoer en groot transport het aantal zware accu’s dat nodig is voor een Batterij Elektrisch voertuig praktisch onhaalbaar (denk hierbij aan vrachtwagens, bussen en schepen). Ook hier biedt waterstof perspectief: tanks met waterstof zijn vele malen lichter en zijn binnen enkele minuten bij te vullen. Dat vertaalt zich naar langere afstanden zonder tanken/laden en minder inlevering van vrachtruimte.
Mede hierdoor lijkt waterstof dus een perfecte optimalisatie voor langeafstandsvervoer en voor voertuigen die continu in bedrijf zijn zoals de stadsbus die dag en nacht moet rijden, of de ambulance die op elk moment van de dag klaar moet staan. Die kunnen het niet af laten weten omdat ze nog aan de oplader staan.

Als de adoptie van waterstof in het langeafstandsvervoer toeneemt, groeit de waterstofinfrastructuur automatisch mee. Ook wordt dan de technologie langzaam maar zeker goedkoper. Daarmee wordt het gebruik van een personenauto op waterstof ook steeds logischer, zeker voor mensen die vaak grote afstanden moeten rijden.

Het is dan ook zeker geen kwestie van welke technologie beter is, of welke er gaat winnen. Het is eerder een kwestie van welke technologie we waar, wanneer en waarvoor gaan inzetten. En naargelang beide aandrijflijnen verder ontwikkeld worden, zullen we beide op steeds meer plekken tegen gaan komen. Ook in personenauto’s.

Bron: Business Insider

Gaan we allemaal elektrisch rijden of op waterstof?

Mobiliteit
Zonneauto's

Zonneauto’s

16-12-2021

Het in Helmond gevestigde Lightyear is bezig met de ontwikkeling van een tweede model van zijn zonneauto. Autoleaseconcern Leaseplan ziet een toekomst in zonneauto’s en neemt vijfduizend zonneauto’s af. 

Lightyear maakt elektrische auto’s die naast een stekker ook stroom krijgen van zonne-energie. Anders dan bij elektrische auto’s hoeven automobilisten geen rekening meer te houden met de actieradius van hun voertuig en zijn ze minder afhankelijk van laadpalen. 

De nieuwe zonneauto van Lightyear gaat €30.000 kosten. Volgens Lightyear stellen de tweede generatie zonneauto’s van het bedrijf automobilisten vanaf 2025 in staat om, afhankelijk van de klimaatomstandigheden, tot 20.000 kilometer per jaar op zonlicht rijden. De Lightyear One, die voorzien is van zonnepanelen op het dak en op de motorkap, zou nu al in staat zijn op een batterij 600 tot 800 kilometer te rijden, zo beweert het bedrijf.

Een interessante mobliteitsontwikkeling die kan bijdragen aan de vergroening van de mobiliteit. 

Bron: Het Financiële Dagblad

De prijzen voor een parkeervergunning per gemeente en zone 

3-12-2021

LocalFocus.nl onderzocht voor alle 352 gemeenten of er zones zijn waar bewoners een vergunning nodig hebben om hun eigen auto te parkeren. Ruim vier op de tien gemeenten kent een of meerdere zones waarin zo’n vergunning nodig is. Het prijskaartje van zo’n vergunning verschilt niet alleen sterk per gemeente, ook binnen gemeentegrenzen lopen deze kosten soms behoorlijk uiteen. 

Zo’n zes op de tien gemeenten kennen helemaal geen parkeervergunningszones. Daarnaast zijn ruim twintig gemeenten waar sommige bewoners wel een vergunning aan moeten vragen, maar waar geen jaarlijkse kosten aan verbonden zijn. Dit geldt onder meer voor IJsselstein en Valkenburg.

In Amsterdam kost een parkeervergunning het meest. Echter hier is het verschil tussen een vergunning binnen de Singel (€568) of Noord (€32) erg groot. 

Benieuwd wat een parkeervergunning kost in uw gemeente? Bezoek dan de interactieve tabel onder het interessante artikel in het A.D.

De prijzen voor een parkeervergunning per gemeente en zone.


Mobiliteitsbeeld 2021

18-11-2021

Vandaag heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het Mobiliteitsbeeld gepubliceerd. In deze editie staan mobiliteitsontwikkelingen in het coronajaar 2020 en een toekomst- verwachting voor de periode 2022-2026.

Het Mobiliteitsbeeld bevat onder andere de volgende onderdelen:
✅Wat was de invloed van Corona op de mobiliteit in 2020?
➡ Personenmobiliteit meer dan goederenvervoer geraakt door 
COVID-19-pandemie.
➡ Afname woonwerk-verkeer het grootst in de kantoorsector. 
➡ Hoofdwegennet en bereikbaarheid: kleinere verkeersomvang,  
veel minder vertragingen. 
➡ Verkeersveiligheid: door minder verkeer minder verkeersdoden, maar niet bij de fiets. 
➡ Emissies: minder uitstoot door minder personenautoverkeer.

✅ Toekomstverwachting mobiliteit in Nederland voor 2022-2026
➡ Toekomstbeeld: meer thuiswerken sorteert blijvend effect. 
➡ Het wegverkeersvolume op het hoofdwegennet zal in 2022 weer fors groeien in de basisraming (BR) en iets minder in het pessimistische scenario(PS). In 2022 (BR) respectievelijk 2023 (PS) kan het verkeersvolume daar weer op het niveau van 2019 uitkomen. 
➡ Het fietsgebruik (afgelegde afstand) zal in 2022 weer boven dat van 2019 komen; in 2026 is de afgelegde afstand naar verwachting 9% hoger dan in 2019 (BR). 

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft een samenvattende, interessante video gemaakt.

Tevens is het gehele Mobiliteitsbeeld hier terug te vinden.

Grote stappen nodig om mobiliteit verder te vergroenen!

16-11-2021

Nederland loopt in Europa voorop met het aantal laadpunten voor elektrische auto’s, maar volgens demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur) is dat niet goed genoeg. ‘Het moet nog heel veel beter’. Hij schoof aan bij BNR mobility na zijn bezoek aan de klimaattop in Glasgow.

Nederland telt momenteel bijna 80.000 (semi)publieke laadpunten. De doelstelling van het demissionaire kabinet, afgesproken in het Klimaatakkoord, is 1,7 miljoen laadpunten in 2030. Om dat te halen moeten er honderden laadpunten per dag bij komen. Volgens Van Weyenberg is dat niet onrealistisch.

Een mooi plan waar wij als adviesbureau in onze projecten dagelijks mee te maken hebben. De vergroening van mobiliteit gaat een steeds belangrijkere rol spelen binnen projecten. 

Bron: BNR

BNR Mobility - grote stappen nodig om mobiliteit verder te vergroenen.

Parkeernieuws – Deelauto’s

1-11-2021

Deelauto’s zouden leiden tot minder autobezit, maar niets is minder waar. Ze worden nauwelijks gebruikt, stelt het AD.nl in een uitgebreid artikel. Bijna een miljoen mensen hebben zich ooit ingeschreven bij een deelautodienst, maar 80 procent gebruikt vervolgens nooit zo’n deelauto.

Uit onderzoek van kennisplatform voor mobiliteit CROW, dat op 1-11 is gepubliceerd, blijkt dat er op papier inmiddels 971.000 autodelers zijn. Dat lijkt heel wat, maar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) kwam eerder deze maand met heel andere cijfers: 200.000 mensen hebben afgelopen drie jaar minimaal één keer een deelauto gebruikt, oftewel 2 procent van de mensen met een rijbewijs.

Volgens het KiM kan de populariteit van de deelauto stijgen door autobezit en parkeren duurder te maken waardoor de deelauto financieel aantrekkelijker wordt, maar gemeenten staan niet te trappelen om schaarse parkeerplaatsen voor deelauto’s te reserveren. En het geringe aanbod remt vervolgens weer de groei van de deelauto.  

Bron: A.D
Bron: CROW

Pon grootste fietsenfabrikant te wereld!

11-10-2021

Pon neemt Dorel Sports over, de grootste fietsenproducent in de VS met merken als Schwinn en Cannondale. De Nederlandse fietsenproducent en auto-importeur bouwt daarmee zijn positie op de fietsenmarkt verder uit en is na deze overname de grootste fietsenfabrikant ter wereld. 

Pon ontwikkelt zich tot een bedrijf dat mobiliteit aanbiedt in de meest brede zin van het woord. In 2012 zette het zijn eerste stap in de fietsenproductie en -verkoop met de overname van Koninklijke Gazelle N.V.. Tevens Is het eigenaar van Swapfiets(lease fietsen) en Greenwheels(autodeelbedrijf). Afgelopen zomer kondigde Pon de overname van autoverhuurbedrijf Europcar aan.

Het familieconcern maakt een interessante ontwikkeling door van auto-importeur naar mobiliteitsaanbieder. Volgens het concern zelf stappen dagelijks vier miljoen Nederlanders op een fiets van Pon, reizen 140.000 mensen met een van Pon’s mobiliteitskaarten en hebben meer dan 215.000 mensen een abonnement op een Swapfiets. 

Bron: Het Financiële Dagblad

Pon- Gazelle- Mobiliteit
Vve's krijgen subsidie voor laadpalen in garages

Vve’s krijgen subsidie voor laadpalen in garages

07-10-2021

Veel mensen willen graag een laadpunt op hun parkeergelegenheid, maar lopen tegen verschillende problemen aan wanneer ze dit met hun VVE willen regelen. Begin maart heeft Omega-Parkeren en mobiliteit in een post nog aangegeven dat steeds meer Vve’s elektrische auto’s weren uit hun parkeervoorziening uit vrees voor brand. 

Om VvE’s te helpen met deze keuze, kunnen zij vanaf nu subsidie krijgen voor een advies van een deskundige. Via de SEEH-regeling kunnen zij 75% van de kosten terugkrijgen. In het advies moeten in elk geval de antwoorden op de volgende vragen aan de orde komen:
✅Hoe en waar doe je dat bijvoorbeeld in een parkeergarage? 
✅Wat is de beste optie en wat is een eerlijke verdeling van de kosten? 
✅Hoe kan het veilig, ook in geval van brand? 

Een goed plan voor de langere termijn maakt daarbij het verschil, en scheelt onnodig uitzoekwerk en kosten voor mensen.

Benieuwd naar alle informatie of opzoek naar advies voor het plaatsen van elektrische laadpalen in uw parkeervoorziening? Bezoek dan de website van de rijksoverheid of neem vrijblijvend contact op met adviesbureau Omega

Enquête- Hoe zwaarder de auto, hoe hoger het parkeergeld?

25-09-201

Wie met een grote auto rijdt, betaalt in Tübingen straks een stuk meer om te parkeren. Volgens de Stuttgarter Zeitung en het AD.nl gaan inwoners van de Zuid-Duitse stad binnenkort 180 euro per jaar parkeergeld betalen voor benzine- en dieselauto’s, die meer dan 1800 kilo wegen en voor elektrische auto’s die meer dan 2000 kilo wegen.

Bron: AD

Update 07-10-2021

Uit de enquête die Adviesbureau Omega heeft gehouden bleek dat 81% van de 90 deelnemers, het niet eens is met de stelling: Hoe zwaarder de auto, hoe hoger het parkeergeld. 14% vindt dit een passende oplossing en 4% heeft een andere oplossing:
1. Prijs van de auto het parkeergeld laten bepalen.
2. Kilometer heffing doorrekenen in het parkeren.

Binnenkort rijdt je auto zelf naar binnen en naar buiten in de parkeergarage

14-09-2021

Bosch heeft een systeem ontwikkeld, waarmee auto’s zichzelf kunnen parkeren. Er is geen menselijke tussenkomst meer nodig vanaf de ingang van een parkeergarage.

Bosch gaat samenwerken met parkeerbedrijf  Apcoa en zal in Stuttgart het systeem als eerste gaan gebruiken. 

Volgens Bosch wordt de beschikbare ruimte ook beter benut met de nieuwe techniek. Er hoeft geen plaats meer vrijgehouden te worden om in- en uit te stappen, waardoor er 20 procent meer auto’s op een parkeerplaats passen. 

Een interessante ontwikkeling in de parkeerwereld die wij als Omega-Parkeeradviesbureau toejuichen en ondersteunen. 

Benieuwd naar het gehele artikel en alle details? Lees dan het interessante artikel dat het AD hier over schreef.

Bron: AD

Duurzaam parkeren op zon energie

12-08-2021

Een mooi initiatief in Bloemendaal waar je je elektrische auto goedkoop van stroom kunt voorzien onder de zonnedaken. 

Het bedrijf Groendus brengt vraag en aanbod van groene energie bij elkaar en kwam zo ook met de zonnecarpoort zoals toegepast in Bloemendaal. 

Bezoekers parkeren hun e-auto onder de zonnepanelen die zijn geplaatst op een bestaand parkeerterrein. Als de bezoekers terugkeren bij hun auto, is die gevuld met zonnestroom en in de zomer dankzij de schaduw van de zonnepanelen lekker koel, waardoor de airco bij vertrek minder hard hoeft te loeien (ook door auto’s met een fossiele motor.)

Een mooie innovatie die bestaande parkeerruimte combineert met duurzaam parkeren. Het opwekken van stroom gebeurt ook nog eens zonder extra ruimte in te nemen; de parkeerplaats was er immers al.  

Benieuwd naar het gehele artikel en alle details? Lees dan het interessante artikel dat de Volkskrant hier over schreef. 

Bron: De Volkskrant

Deelmobiliteit

Elektrische huurvoertuigen stellen steden voor verkeersdilemma’s

06-08-2021

Steeds meer gemeenten zien in deelmobiliteit een groene oplossing voor dichtslibbende steden. 

Verhuurbedrijven sturen aankomende maanden in totaal duizenden huurvoertuigen de weg op. Maar door de verschillende snelheden van huurvoertuigen dreigen steden de regie over de weg te verliezen. Daar komt ook nog bij dat de overlast door fout parkeren toeneemt.  

Steden omarmen massaal deelvervoer wat een prachtige aanvulling is maar er zijn zeker nog een aantal verbeterpunten. 

Benieuwd naar het gehele artikel en alle details? Lees dan het interessante artikel dat het FD hier over schreef. 

Bron: Het Financieele Dagblad

Appartementencomplexen weigeren elektrische auto’s in garage uit vrees voor brand.

08-06-2021

Steeds meer Vve’s weren elektrische auto’s uit hun parkeervoorziening.

Wie laadpalen in de parkeergarage installeert, moet eigenlijk ook investeren in brandleidingen, sprinklers en hittesensoren, en dan doemt de vraag op wie dat gaat betalen. 

Sommige Vve’s hebben zelfs een totaal verbod ingesteld op elektrische auto’s, wat een ander probleem met zich mee brengt voor de betreffende eigenaren. Wie ontzegt wordt van een laadpaal door zijn VVE, kan een probleem hebben met laden. Dit omdat sommige gemeenten geen laadpalen installeren op de openbare weg als iemand de beschikking over een privéparkeerplaats heeft.

Een interessant artikel in het AD, wat steeds meer gaat leven in de samenleving.

Bron: Het AD

EasyPark koopt parkeerdienst Park Now van autofabrikanten BMW en Daimler. 

01-06-2021

De nieuwe combinatie is goed voor een jaaromzet van tegen de €200 mln. Daarmee is het bedrijf waarschijnlijk mondiaal een van de grootste ontwikkelaars van parkeerapps. Samen hebben ze in totaal zestig miljoen gebruikers, waarvan drie miljoen in Nederland

Door deze schaalvergroting ziet het bedrijf groeimogelijkheden bij parkeergarages en vooral bij particulieren exploitanten. 

In de komende jaren worden meer overnames en uitbreiding van het dienstenpakket voorzien. Deze nieuwe diensten zouden er voor moeten zorgen om meer voet aan de grond te krijgen bij de exploitanten van parkeergarages. 

Benieuwd naar het gehele artikel en alle details? Bekijk dan het interessante artikel dat het FD hier over schreef. 

Bron: Het Financieele Dagblad

Gemeentelijke parkeervergunningen dit jaar stuk duurder. 

09-04-2021

De prijzen van gemeentelijke parkeervergunningen stijgen dit jaar met gemiddeld 3,3%.

De uitleg van gemeenten voor de stijgende vergunningskosten lopen uiteen. Zo willen veel grote steden de binnenstad autoluw of autovrij maken. Andere gemeenten verhogen de prijzen juist om financiële tegenvallers op te vangen.

Van de onderzochte gemeenten zijn er elf die de kosten met minstens 10% verhogen. In 49 gemeenten blijft de stijging beperkt tot minder dan 3% en in 52 gemeenten wijzigt het tarief niet. 

Verder valt op dat een parkeervergunning in de Amsterdamse binnenstad met €567 negen keer duurder is dan een vergunning om in de binnenstad van Den Haag te mogen parkeren (€64). De prijs in Utrecht stijgt dit jaar met 25%: van €354 naar €442. In Rotterdam blijft het tarief steken op €115,20. 

Benieuwd naar het gehele artikel en alle details? Bekijk dan het interessante artikel dat het FD hier over schreef. 

Bron: Het Financieele Dagblad

NS-app toont of P+R plek heeft

01-05-2021

Een goede ontwikkeling voor het parkeren en het openbaar vervoer. 

Reizigers zien sinds 30 april in de NS-app en op Ns.nl hoeveel parkeerplekken er vrij zijn op de P+R-locatie bij het station. Dit geldt op dit moment voor 19 stations met P+R. 

Bron: N.S.

Waar kan u het best parkeren?

19-10-2020

De ANWB test elk jaar parkeergarages door heel Nederland.
In 2020 zijn er 40 garages in 20 steden door heel Nederland getest.

Daarbij kijkt de ANWB naar de breedte en lengte van de parkeervakken, de manier van parkeren (‘haaks’ op de rijrichting of het makkelijker parkeren onder een hoek), obstakels zoals pilaren, stoepranden, muren, taluds en versmallingen. Ook keken ze naar de veiligheid voor voetgangers (zijn er bijv. zebrapaden, worden voetgangers afgeschermd van auto’s etc.), hoeveelheid, formaat & ligging van mindervalidenplekken en naar de in- en uitrit.

Het resultaat?
🏆De beste parkeergarage is in Zwolle
❌De slechtste garage in Arnhem.

Benieuwd naar waar u de volgende keer goed kan parkeren? Ontdek het in de presentatie.

Bron: A.N.W.B.