Anders denken over parkeren- deelmobiliteit

Deelmobiliteit

Anders denken over parkeren- deelmobiliteit

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek ”Anders denken over parkeren” zijn blik op de wereld van parkeren. Deze maand; deelmobiliteit

Deelmobiliteit is hot! Steeds vaker wordt deelmobiliteit beschouwd als de oplossing voor milieuvriendelijke mobiliteit en lagere parkeernormen, en levert het een bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving. Dit zijn een paar van de prachtige oplossingen die deelmobiliteit biedt. Deelmobiliteit heeft een steeds grotere invloed op het parkeervraagstuk. Of de deelmobiliteit nou in een nieuw te ontwikkelen- of reeds bestaand project geïntroduceerd wordt, blijven twee vragen altijd belangrijk: waar en wie faciliteert de deelmobiliteit? En wie is de eigenaar en dus de financieel verantwoordelijk?

Deelmobiliteit Omega

Belangrijke vragen deelmobiliteit:

1. Waar en wie faciliteert de deelmobiliteit?
2. Wie is de eigenaar en dus de financieel verantwoordelijk?

Ontwikkeling
De ontwikkeling van een project is de start van iets nieuws, waarin ook altijd de parkeervraagstelling naar voren komt. Dit wordt vaak gezien als hét moment voor het invoeren en faciliteren van deelmobiliteitsmogelijkheden binnen de parkeervoorziening.

Als parkeeradviesbureau juichen wij het dan ook toe dat men dit moment aangrijpt voor het invoeren van deelmobiliteit. Echter vinden wij het cruciaal om deze mogelijkheid niet alleen aan te grijpen in nieuw te ontwikkelde gebieden, maar ook voor de verbetering van het reeds bestaande gebied. In vele reeds bestaande gebieden is een overcapaciteit van parkeervoorzieningen. Breng deze overcapaciteit van parkeervoorzieningen in kaart en benut deze voor deelmobiliteit.  Hiermee kom je tot duurzame ontwikkeling door het optimale gebruik van parkeervoorzieningen en daarmee lever je een bijdrage op alle fronten aan die ontwikkeling. Combinaties voor deelmobiliteit tussen een nieuwe ontwikkeling en reeds bestaande ontwikkeling zijn dan ook key.

Deelmobiliteit Omega

´´ Combinaties voor deelmobiliteit tussen een nieuwe ontwikkeling en reeds bestaande ontwikkeling zijn dan ook key.´´

Parkeerbalans
Of we nu praten over een nieuwe ontwikkeling of reeds bestaand gebied, om te kijken hoe de deelmobiliteit de parkeervoorzieningen positief kan beïnvloeden, brengen wij in kaart wat er binnen de parkeerbehoefte aan deelmobiliteit mogelijk is. Vaak leidt dit tot een lagere parkeernorm. In eerste instantie lijkt dit een oplossing, echter moet er verder worden gekeken dan de behaalde lagere parkeernorm. Hier geldt dus de vraag: wie draagt er verantwoordelijkheid voor de deelmobiliteit als gevolg van de lagere parkeernorm? Of juist voor het probleem van een lagere parkeernorm als gevolg van deelmobiliteit? Het kan maar zo zijn dat het voordeliger lijkt om minder parkeerplaatsen aan te leggen, maar dat de rekening voor het faciliteren van deelmobiliteit ter vervanging van deze parkeervoorzieningen juist duurder uitpakt. Hierin is de dialoog met de betreffende gemeente essentieel. Wanneer duidelijk in kaart gebracht is wat de invloed van deelmobiliteit op het totaal aantal parkeerplaatsen is, kan er met de gemeente en de ontwikkelaar een duidelijk en transparant plan opgesteld worden.

Het vraagstuk deelmobiliteit is nauw verwant aan het parkeervraagstuk en biedt prachtige mogelijkheden voor ontwikkelaar, gemeente, bewoners en gebruikers. Belangrijk is wel de toepassing van deelmobiliteit in alle facetten van het parkeren; van de parkeerbalansen het ontwerp, tot en met de exploitatie. Voor zowel grote en kleine, als nieuwe en reeds bestaande projecten hebben wij succesvol deelmobiliteit toegepast in het parkeervraagstuk waarin wij altijd streven naar haalbaarheid voor alle betrokkenen

´´ Wie draagt er verantwoordelijkheid voor de deelmobiliteit als gevolg van de lagere parkeernorm? ´´

Ontwerp van een deelmobiliteitsvoorziening
Gebaseerd op de uitkomsten van de parkeerbalans wordt het ontwerp samengesteld voor het faciliteren van de totale parkeerbehoefte, inclusief het parkeren van de deelmobiliteitsvormen. Sommige vormen van deelmobiliteit kunnen weliswaar vrij geparkeerd worden, maar in de ideale situatie wordt het parkeren van deelmobiliteit meegenomen in het ontwerp.  Dit is niet afhankelijk van enkel de ontwikkeling maar juist van het gehele gebied. Hier is maatwerk noodzakelijk om het tot een succes te maken. Dit kan per project gebeuren of per gebied. Het is in deze fase belangrijk om je niet blind te staren op enkel deelmobiliteit van het project, maar juist te kijken naar het hele gebied en de algemene parkeervraag. Coördineer dit en zoek naar de synergie en de mogelijkheden binnen het gehele gebied en niet enkel binnen het project.

Deel mobiliteit Omega

´´Staar je niet blind op enkel de deelmobiliteit van het project, maar kijk juist naar het gehele gebied en de algemene parkeervraag.´´

Exploitatie
Zoals eerder aangegeven bij de parkeerbalans kan deelmobiliteit tot een lagere parkeernorm leiden en kan men zich snel rijk rekenen. Echter, dit betekent niet dat deelmobiliteit altijd kosten verhogend zal zijn. Sterker nog, een goede toepassing van alle vervoersmogelijkheden die onder de paraplu deelmobiliteit vallen, kan zelfs leiden tot een kostenverlaging op het totale parkeervraagstuk en daarmee de haalbaarheid van het project ten goede doen.

Belangrijk bij de exploitatie van deelmobiliteit is altijd wel, dat er goed beheer en een bedrijfsplan aan ten grondslag ligt, waarbij het inzichtelijk wordt gemaakt wat het exploitatieresultaat inhoudt voor een langere periode; het in balans brengen van zowel het financiële plaatje als vraag en aanbod voor nu en in de toekomst. Voorkom dat men zegt: ik wil niet de verantwoordelijke van het probleem worden.

´´ Een goede toepassing van alle vervoersmogelijkheden die onder de paraplu deelmobiliteit vallen, kan zelfs leiden tot een kostenverlaging op het totale parkeervraagstuk en daarmee de haalbaarheid van het project ten goede doen .´´

Waarom Omega inschakelen?
Het vraagstuk deelmobiliteit is nauwverwant aan het parkeervraagstuk en biedt prachtige mogelijkheden voor ontwikkelaar, gemeente, bewoners en gebruikers. Belangrijk is wel de toepassing van deelmobiliteit in alle facetten van het parkeren; van de parkeerbalansen het ontwerp, tot en met de exploitatie. Voor zowel grote en kleine, als nieuwe en reeds bestaande projecten hebben wij succesvol deelmobiliteit toegepast in het parkeervraagstuk waarin wij altijd streven naar haalbaarheid voor alle betrokkenen

Uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.


Anders denken over parkeren: Tijd voor nieuwe parkeernormen

Anders denken over parkeren: Tijd voor nieuwe parkeernormen

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek Anders denken over parkeren, zijn blik op de wereld van het parkeren. Deze maand; Tijd voor nieuwe parkeernormen.

Nieuwe parkeernormen
Bij nieuwbouw, transformatie en herontwikkelingsprojecten is het verplicht om als onderdeel van de bouwverordening artikel 2.5.30 een parkeerbalans op te stellen. Een parkeerbalans geeft de verhouding tussen enerzijds de parkeervraag en anderzijds het parkeeraanbod van een bepaald gebied of project weer. De parkeerbalans dient opgesteld te worden op basis van het gemeentelijk parkeerbeleid.

In de praktijk blijkt echter vaak dat de gemeentelijke parkeernormen veelal niet aansluiten bij de daadwerkelijke parkeerbehoefte en steeds meer gemeente accepteren dat.

‘’Mits goed onderbouwd accepteren gemeenten een afwijkende parkeernorm.”

Gemeenten staan open voor verlaging
Veel gemeenten hebben de parkeernormen zoals vermeld in de gemeentelijke parkeernota verlaagd of geven aan dat ze openstaan voor een op maat gemaakte parkeernormering. Belangrijk is dat deze (nieuwe normering) onderbouwd wordt met feiten. Voor vele ontwikkelaars een uitkomst, waardoor het project een grotere kans van slagen krijgt.

Deze ontwikkeling die nu gaande is inzake de verandering van parkeernormen is interessant en leidt tot de vraag; waar komt dit vandaan? De CROW parkeerkencijfers worden in veel gemeenten gebruikt voor hun parkeernormennota. De parkeerkencijfers worden hierbij als norm gehanteerd voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen voor een functie binnen de gemeente.

Het CROW zegt er echter het volgende over:
”De parkeerkencijfers zijn nooit ontwikkeld om als norm te dienen, zij zijn ontwikkeld als hulpmiddel om een orde van grote uit te rekenen.”

“Het toepassen van de CROW normen zorgt in onze ervaring voor een overschot aan parkeerplaatsen”.

Het toepassen van deze normen heeft dan ook in vele gevallen geleid tot een overschot of tekort aan parkeerplaatsen voor een project. De ervaring van Adviesbureau Omega leert dat het meestal gaat om een overschot.

De hoge kosten van gratis parkeren
Wij constateren als bureau regelmatig dat de extra parkeerplekken gezien worden als gratis parkeerplekken voor de bewoners en gebruikers. Echter zo gratis zijn deze plekken niet. In het boek ‘’The high cost of free parking’’, beschrijft de Amerikaanse professor Donald Shoup, hoe duur deze ‘’gratis’’ parkeerplekken zijn.

Deze parkeerplekken moeten namelijk gebouwd worden en deze bouwkosten worden weer verwerkt in de overige kosten van het vastgoedproject. U raadt het wellicht al, de kosten van deze overige, veelal niet gebruikte parkeerplaatsen, schuiven door naar de hypotheeklasten- of huurkosten. Daarnaast wordt er ruimte besteed aan parkeerplaatsen die ook voor andere functies zoals woningbouw, leefruimte en of groenvoorziening had kunnen worden aangewend. Dubbele verspilling als u het ons vraagt.

‘’Gratis parkeerplekken zijn erg duurProfessor Donald ShoupHigh cost of free parking.


Maatwerk door ervaring, kennis, data en software

Zoals reeds benoemd sluiten de parkeernormen veelal niet aan bij de daadwerkelijke parkeerbehoefte. Om de daadwerkelijke parkeerbehoefte te bepalen is maatwerk absoluut noodzakelijk.

Nuances dienen te worden aangebracht om het werkelijke autobezit voor een project of gebied voor de toekomst te kunnen bepalen. Deze nuances worden aangebracht door ervaring, kennis en het gebruik van data en software. Hierbij zijn de volgende aspecten van cruciaal belang; locatie, aanwezigheid percentages op verschillende momenten van de dag en week, deelmobiliteit mogelijkheden, mobiliteitsprofiel van de doelgroepen van de functies binnen het project of gebied, vervoerskeuze mogelijkheden en autobezit.

Parkeren is altijd een afgeleide van een functie en nooit een doel op zich.

Kortom voor het opstellen van een goede parkeerbalans is meer nodig dan een standaard parkeernorm. Een goede parkeerbalans draagt bij aan de leefomgeving van het project of gebied in kwestie.

Het is van essentieel belang een bijdrage te leveren om te komen tot een optimale hoeveel functies b.v. wooneenheden. De middelen, energie en ruimte die aangewend zouden worden door een te veel aan parkeervoorzieningen dient te alle tijde te worden voorkomen.

Het allerbelangrijkste van een juiste parkeerbalans is om voor alle partijen het optimale uit het project te halen, zijnde haalbaarheid, leefomgeving en duurzaamheid.

Ieder project of gebied heeft zijn eigen unieke nieuwe parkeernorm.

De visie en missie van Omega
Adviesbureau Omega past deze unieke en nieuwe parkeernormen altijd succesvol toe.  Onze missie is dan ook het leveren van waardevolle, unieke en duurzame parkeeroplossingen die projecten haalbaar maken en daarin het optimale voor de klant en gebruikers bereiken.

Juist omdat wij parkeren een afgeleide van een functie vinden en wij van mening zijn dat de meest duurzame parkeerplaats is de parkeerplaats die niet hoeft te worden aangelegd, is het onze visie om internationaal bij te dragen aan de verbetering van het leefklimaat en sociale veiligheid van burgers. Dit door het creëren van slimme en waardevolle oplossingen voor parkeerproblematiek en hierdoor voor opdrachtgevers en gebruikers, geld en tijd te besparen.

´´De duurzaamste parkeerplaats is de parkeerplaats die niet behoeft te worden aangelegd.´´

Uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.Nieuwe website


Beste bezoeker,

Leuk dat u onze website bezoekt! We zijn momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website die in oktober 2023 wordt gepresenteerd. Deze site zal onder andere onze nieuwste artikelen, referentieprojecten, uitbreiding van diensten en ons team bevatten. In de tussentijd worden onze referenties en nieuwsitems netjes bijgehouden. Zowel op de website als onze LinkedIn pagina. Wilt u nu alvast de laatste informatie van Adviesbureau Omega ontvangen? Laat een bericht achter onder aan de website of neem vrijblijvend contact met ons op.

Bedankt voor uw interesse!

Team Omega- Parkeren en Mobiliteit

This will close in 180 seconds