Anders denken over parkeren: Tijd voor nieuwe parkeernormen

Anders denken over parkeren: Tijd voor nieuwe parkeernormen

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek Anders denken over parkeren, zijn blik op de wereld van het parkeren. Deze maand; Tijd voor nieuwe parkeernormen.

Nieuwe parkeernormen
Bij nieuwbouw, transformatie en herontwikkelingsprojecten is het verplicht om als onderdeel van de bouwverordening artikel 2.5.30 een parkeerbalans op te stellen. Een parkeerbalans geeft de verhouding tussen enerzijds de parkeervraag en anderzijds het parkeeraanbod van een bepaald gebied of project weer. De parkeerbalans dient opgesteld te worden op basis van het gemeentelijk parkeerbeleid.

In de praktijk blijkt echter vaak dat de gemeentelijke parkeernormen veelal niet aansluiten bij de daadwerkelijke parkeerbehoefte en steeds meer gemeente accepteren dat.

‘’Mits goed onderbouwd accepteren gemeenten een afwijkende parkeernorm.”

Gemeenten staan open voor verlaging
Veel gemeenten hebben de parkeernormen zoals vermeld in de gemeentelijke parkeernota verlaagd of geven aan dat ze openstaan voor een op maat gemaakte parkeernormering. Belangrijk is dat deze (nieuwe normering) onderbouwd wordt met feiten. Voor vele ontwikkelaars een uitkomst, waardoor het project een grotere kans van slagen krijgt.

Deze ontwikkeling die nu gaande is inzake de verandering van parkeernormen is interessant en leidt tot de vraag; waar komt dit vandaan? De CROW parkeerkencijfers worden in veel gemeenten gebruikt voor hun parkeernormennota. De parkeerkencijfers worden hierbij als norm gehanteerd voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen voor een functie binnen de gemeente.

Het CROW zegt er echter het volgende over:
”De parkeerkencijfers zijn nooit ontwikkeld om als norm te dienen, zij zijn ontwikkeld als hulpmiddel om een orde van grote uit te rekenen.”

“Het toepassen van de CROW normen zorgt in onze ervaring voor een overschot aan parkeerplaatsen”.

Het toepassen van deze normen heeft dan ook in vele gevallen geleid tot een overschot of tekort aan parkeerplaatsen voor een project. De ervaring van Adviesbureau Omega leert dat het meestal gaat om een overschot.

De hoge kosten van gratis parkeren
Wij constateren als bureau regelmatig dat de extra parkeerplekken gezien worden als gratis parkeerplekken voor de bewoners en gebruikers. Echter zo gratis zijn deze plekken niet. In het boek ‘’The high cost of free parking’’, beschrijft de Amerikaanse professor Donald Shoup, hoe duur deze ‘’gratis’’ parkeerplekken zijn.

Deze parkeerplekken moeten namelijk gebouwd worden en deze bouwkosten worden weer verwerkt in de overige kosten van het vastgoedproject. U raadt het wellicht al, de kosten van deze overige, veelal niet gebruikte parkeerplaatsen, schuiven door naar de hypotheeklasten- of huurkosten. Daarnaast wordt er ruimte besteed aan parkeerplaatsen die ook voor andere functies zoals woningbouw, leefruimte en of groenvoorziening had kunnen worden aangewend. Dubbele verspilling als u het ons vraagt.

‘’Gratis parkeerplekken zijn erg duurProfessor Donald ShoupHigh cost of free parking.


Maatwerk door ervaring, kennis, data en software

Zoals reeds benoemd sluiten de parkeernormen veelal niet aan bij de daadwerkelijke parkeerbehoefte. Om de daadwerkelijke parkeerbehoefte te bepalen is maatwerk absoluut noodzakelijk.

Nuances dienen te worden aangebracht om het werkelijke autobezit voor een project of gebied voor de toekomst te kunnen bepalen. Deze nuances worden aangebracht door ervaring, kennis en het gebruik van data en software. Hierbij zijn de volgende aspecten van cruciaal belang; locatie, aanwezigheid percentages op verschillende momenten van de dag en week, deelmobiliteit mogelijkheden, mobiliteitsprofiel van de doelgroepen van de functies binnen het project of gebied, vervoerskeuze mogelijkheden en autobezit.

Parkeren is altijd een afgeleide van een functie en nooit een doel op zich.

Kortom voor het opstellen van een goede parkeerbalans is meer nodig dan een standaard parkeernorm. Een goede parkeerbalans draagt bij aan de leefomgeving van het project of gebied in kwestie.

Het is van essentieel belang een bijdrage te leveren om te komen tot een optimale hoeveel functies b.v. wooneenheden. De middelen, energie en ruimte die aangewend zouden worden door een te veel aan parkeervoorzieningen dient te alle tijde te worden voorkomen.

Het allerbelangrijkste van een juiste parkeerbalans is om voor alle partijen het optimale uit het project te halen, zijnde haalbaarheid, leefomgeving en duurzaamheid.

Ieder project of gebied heeft zijn eigen unieke nieuwe parkeernorm.

De visie en missie van Omega
Adviesbureau Omega past deze unieke en nieuwe parkeernormen altijd succesvol toe.  Onze missie is dan ook het leveren van waardevolle, unieke en duurzame parkeeroplossingen die projecten haalbaar maken en daarin het optimale voor de klant en gebruikers bereiken.

Juist omdat wij parkeren een afgeleide van een functie vinden en wij van mening zijn dat de meest duurzame parkeerplaats is de parkeerplaats die niet hoeft te worden aangelegd, is het onze visie om internationaal bij te dragen aan de verbetering van het leefklimaat en sociale veiligheid van burgers. Dit door het creëren van slimme en waardevolle oplossingen voor parkeerproblematiek en hierdoor voor opdrachtgevers en gebruikers, geld en tijd te besparen.

´´De duurzaamste parkeerplaats is de parkeerplaats die niet behoeft te worden aangelegd.´´

Uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.Anders denken over parkeren: de parkeerbalans

Anders denken over parkeren- de parkeerbalans.

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek ”Anders denken over parkeren”, zijn blik op de wereld van het parkeren. Deze maand; de parkeerbalans.

Een parkeerbalans geeft de verhouding tussen enerzijds de parkeervraag en anderzijds het parkeeraanbod van een bepaald gebied of project weer. Veelal onderschat men de waarde van een goed opgestelde parkeerbalans. De parkeerbalans dient een bijdrage te leveren aan het project en daarmee de haalbaarheid te vergroten.

Het parkeervraagstuk bestaat uit 3 onderdelen. De parkeerbalans is de basis en in daarmee het belangrijkste onderdeel van de 3. Elke vraag die men kan bedenken valt onder een van de volgende drie onderdelen:

Is een parkeerbalans noodzakelijk?
Een goed opgestelde parkeerbalans heeft een belangrijke bijdrage aan de haalbaarheid van het project en is benodigd als onderdeel van de bouwverordening artikel 2.5.30 en wordt opgesteld op basis van het gemeentelijk parkeerbeleid. Een parkeerbalans is naast de bijdrage aan de haalbaarheid, bepalend voor de optimalisatie van de vormgeving van de parkeervoorziening.

Voor het opstellen van een parkeerbalans, het berekenen van de parkeerbehoefte, zijn 2 methodes mogelijk:
1. Op basis van parkeernormen; de normatieve parkeerbehoefte.
2. Op basis van de werkelijke parkeerbehoefte; de maatgevende parkeerbehoefte.

De maatgevende parkeerbehoefte is in feite de werkelijke parkeervraag die voortkomt uit de functies van het project.

´´Parkeren is altijd een afgeleide van een functie en nooit en doel op zich.´´

Hoe wordt de parkeerbalans berekend?
Om de berekening van de werkelijke parkeervraag te kunnen voltooien is kwaliteit, subtiliteit, creativiteit en kennis nodig van het parkeervraagstuk alsmede de mobiliteit daarbij noodzakelijk.

Denk hierbij aan de invloed op de parkeervraag zoals deelmobiliteit, dubbelgebruik, locatie. etc. Dit alles kan een bepalende factor hebben op het aantal wekelijk benodigde parkeerplaatsen en daarmee de verschijningsvorm van de parkeervoorziening zoals op het maaiveld of in een gebouwde parkeervoorziening, bovengronds of ondergronds met daarbij verschillende stichtingskosten per parkeerplaats.

De kosten van de parkeervoorziening bepalen mede de haalbaarheid van een project.

Waarom adviesbureau Omega inschakelen voor een parkeerbalans?

Adviesbureau Omega heeft in haar 16-jarig bestaan vele parkeerbalansen opgesteld. Een lijst met onze meest recente referenties vindt u hier.

De meeste belanghebbende partijen bij een project -zoals projectontwikkelaars- schakelen een bureau in wanneer er een onbalans ontstaat; dit om het project haalbaar te maken.

Een opmerkelijk voorbeeld:

Voor het project Hogeschool Utrecht te Amersfoort werd een normatieve parkeerbalans opgesteld en op basis hiervan werd de parkeerbehoefte bepaald op bijna 590 parkeerplaatsen die op eigen terrein zouden moeten worden aangelegd. Door ruimtegebrek zou de realisatie hiervan moeten worden voorzien in een ondergrondse parkeervoorziening met daarbij behorende stichtingskosten.

De opgestelde parkeerbalans van Adviesbureau Omega gaf aan dat de parkeervraag 108 parkeerplaatsen bedroeg i.p.v. de 590 door de gemeente aangegeven hoeveelheid.

Een verschil van 482 parkeerplaatsen. Lees: “is het project wel of niet economisch haalbaar?”

Op basis van de methode die door Adviesbureau Omega werd aangedragen, namelijk het feitelijke mobiliteitsgedrag, is uiteindelijk na gedegen onderbouwing goedkeuring gegeven aan de parkeerbalans van Omega met 108 parkeerplaatsen. Inmiddels is het project gerealiseerd met 115 parkeerplaatsen en al ca.10 jaar in gebruik en goed functionerend, inclusief de parkeervoorziening zonder een tekort aan parkeerplaatsen. Dit noemen wij onze haalbaarheidsgarantie.

´´De duurzaamste parkeerplaats is de parkeerplaats die niet behoeft te worden aangelegd.´´

Uw project haalbaar maken?
Uit bovenstaand voorbeeld en onze jarenlange ervaring en successen blijk dat het opstellen van een goede parkeerbalans evident is voor de haalbaarheid van het project en het realiseren van een duurzame parkeervoorziening.

Wilt u ook uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.Nieuwe website


Beste bezoeker,

Leuk dat u onze website bezoekt! We zijn momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website die in oktober 2023 wordt gepresenteerd. Deze site zal onder andere onze nieuwste artikelen, referentieprojecten, uitbreiding van diensten en ons team bevatten. In de tussentijd worden onze referenties en nieuwsitems netjes bijgehouden. Zowel op de website als onze LinkedIn pagina. Wilt u nu alvast de laatste informatie van Adviesbureau Omega ontvangen? Laat een bericht achter onder aan de website of neem vrijblijvend contact met ons op.

Bedankt voor uw interesse!

Team Omega- Parkeren en Mobiliteit

This will close in 180 seconds